Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2018-12-11 14:57:51: Dodano plik Zmiana_Zawiadomienia.pdf
2018-12-11 14:57:51: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
Więcej >>>
2018-12-10 15:14:36: Dodano plik Opis przedmiotu zamówienia.pdf
2018-12-10 15:14:36: Dodano plik Ogłoszenie nr 500295472-N-2018 z dnia 10-12-2018 r..pdf
Dźwierzuty, dnia 10.12.2018 r.
 
Nasz znak: RI-ZP.271.24.2018

Zawiadomienie
o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki


Na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 w trybie zamówienia z wolnej ręki na Usługi związane z realizacją zadań własnych gminy – bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz utrzymanie czystości i porządku miejsc publicznych na terenie Gminy Dźwierzuty.
1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot i zakres zamówienia obejmują:
 1. Utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty.
Utrzymanie w należytym porządku placów zabaw, siłowni plenerowych oraz terenów rekreacyjnych (aktualnie 78 terenów rekreacyjnych, tj. boisk sportowych 19, kompleksów sportowo-rekreacyjnych 1, placów zabaw i siłownie plenerowe 16, parki 2, stawy 2, parkingi 4, plaże 8, tereny wokół świetlic 15). Utrzymanie porządku polegać ma na sprzątaniu, zmiataniu, grabieniu i odśnieżaniu przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz naprawie sprzętu rekreacyjnego.
 1. Utrzymanie terenów parków i terenów zielonych w gminie Dźwierzuty.
Kompleksowe utrzymanie terenu parków i terenów zielonych położonych w Gminie Dźwierzuty w tym: prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów - 2 x w roku (wiosna jesień), wykaszanie roślinności, zebranie odpadów w worki i przygotowanie do odbioru przez firmę wywożącą odpady, utrzymanie ścieżek i chodniczków (parki w Dźwierzutach), tj. m.in. usuwanie chwastów, kamieni, korzeni, opadłych konarów lub gałęzi drzew itp. znajdujących się na trasie ścieżki (usuwanie chwastów chemiczne, ręczne, mechaniczne) – 2 x w tygodniu, piaskowanie nawierzchni ścieżek, odtwarzanie rowków odwadniających przy ścieżkach w związku z zaistniałą potrzebą niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny.
     3.  Montaż tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi na terenie gminy Dźwierzuty. Montaż słupków oraz dwustronnych tablic informacyjnych z nazwami ulic oraz z numerami porządkowy­mi na zgłoszenie zamawiającego.
 1. Zbieranie śmieci wysypanych w miejscach niedozwolonych, z terenów zielonych stanowiących własność gminy Dźwierzuty. Usunięcie nielegalnie wysypywanych śmieci poprzez ich uprzątnięcie zapakowanie w worki i przygotowanie do wywiezienia przez odbiorcę odpadów komunalnych.
 2.   Uprzątnięcie śmieci powstających podczas organizacji imprez okolicznościowych na obiektach gminnych oraz innych miejsc przynależnych do nich, stanowiących własność Gminy Dźwierzuty, wg bieżących potrzeb - niezwłocznie (ok. 10 imprez w trakcie trwania umowy) i przygotowanie do odbioru .
 3. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty. Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych zaliczanych do kategorii dróg publicznych, dróg wewnętrznych i terenów będących własnością gminy Dźwierzuty, w szczególności:
 1. utrzymywanie drożności rowów przydrożnych poprzez wykonywanie profilowania spadków, odmulania i czyszczenia dna wraz z odkładem lub odwozem urobku  - po zgłoszeniu zamawiającego;
 2. utrzymanie należytego stanu infrastruktury drogowej w tym m.in. przepustów, wiat przystankowych – po zgłoszeniu zamawiającego;
 3. odprowadzania wód opadowych z dróg poprzez wykonywanie odwodnień pasa drogowego, utrzymywanie drożności przepustów drogowych, wpustów deszczowych              i innych elementów – po zgłoszeniu zamawiającego;
 4. koszenie poboczy dróg, rowów przydrożnych i innych terenów gminnych (bez placów zabaw, boisk i terenów świetlic wiejskich) - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień;
 5. koszenie traw na rekreacyjnych terenach zielonych tj. stadionie, boiskach i placach zabaw, parkach i terenach zielonych świetlic wiejskich - minimum 3 pokosy traw. Terminy orientacyjne pokosów to czerwiec, lipiec i sierpień;
 6. wymiana, naprawa, utrzymanie w czystości i widoczności istniejącego oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego i urządzeń bezpieczeństwa drogowego – po zgłoszeniu zamawiającego;
 7. utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków komunikacyjnych. Częstotliwość sprzątania - 1 raz na tydzień;
 8. utrzymanie czystości pasa drogowego, w tym jezdni i chodników, rozjazdów, zatok przystankowych, parkingów - minimalna częstotliwość sprzątania 2 razy w okresie obowiązywania umowy;
 9. utrzymanie, pielęgnacja i wycinka krzewów i drzew rosnących na terenach   należących do Gminy – po zgłoszeniu zamawiającego;
 10. zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych w tym: jezdni , poboczy, chodników, zatok przystankowych i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty – odśnieżanie, posypywanie piaskiem niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny;
 11. zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych utwardzonych będących własnością Gminy Dźwierzuty w tym: jezdni, poboczy, chodników, zatok przystankowych                               i postojowych na terenie gminy Dźwierzuty – odśnieżanie, posypywanie piaskiem niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny;
 12. zabezpieczanie ubytków w nawierzchni bitumicznej masą na zimno wykonywane                 w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – po zgłoszeniu zamawiającego.
 1. Bieżące, cząstkowe naprawy dróg wewnętrznych oraz gruntowych o nawierzchni tłuczniowej. Wykonywanie zadań zleconych przez Zamawiającego, realizowanych w ramach utrzymania gminnej infrastruktury drogowej w zakresie:
 1. Remontu cząstkowego dróg wewnętrznych utwardzonych tłuczniem kamiennym, polegającego na wyrównaniu nawierzchni, zasypaniu nierówności tłuczniem tego samego rodzaju co nawierzchnia drogi i ponownym zagęszczeniu.
 2. Utwardzenia drogi gruntowej tłuczniem kamiennym poprzez zdjęcie warstwy humusu lub gruntu rodzimego, wyrównanie terenu, ułożenie warstw tłucznia kamiennego, nawilżenie i zagęszczenie zgromadzonego materiału.
 3.  Mechaniczne wyrównywanie i profilowanie dróg równiarką oraz równanie poboczy.
 4.  Dostarczanie materiału niezbędnego do uzupełniania ubytków i nierówności (załadunek, rozładunek, transport)
 1. Wykonanie usług związanych z bieżącym, letnim i zimowym utrzymaniem chodników będących własnością gminy Dźwierzuty lub w administrowaniu Gminy Dźwierzuty.
Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącym zimowym i letnim
utrzymaniem chodników gminnych, w szczególności:
 1. Cząstkowe naprawy chodników po zgłoszeniu zamawiającego termin wykonania 5 dni, bieżące utrzymanie czystości na chodnikach w tym niezwłoczne ich sprzątanie po organizowanych imprezach.
 2. Bieżące czyszczenie i odchwaszczanie nawierzchni chodników i przy krawężnikach, uprzątnięcie śniegu, posypywanie piaskiem chodników w czasie zimy.
 1. Wykonywanie innych prac naprawczych, wymagających prac ręcznych (prace remontowe, porządkowe, koszenia, wycinki drzew, nasadzeń, odśnieżanie, itp.) po zgłoszeniu zamawiającego.
 
Rodzaj zamówienia: usługi.
CPV:        Kod: 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
    Kod: 50870000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw
                  Kod: 77313000-7 usługi utrzymania parków
                  Kod: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
                  Kod: 34922100-7 Oznakowania drogowe
                  Kod: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
                  Kod: 77314100-5 Usługi w zakresie trawników
                  Kod: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
                  Kod: 45232452-5 Roboty odwadniające,
                  Kod: 77211400-6 Usługi wycinania drzew
                  Kod: 34992200-9 Znaki drogowe
                  Kod: 90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic,
                  Kod: 906200009 – Usługi odśnieżania.
 
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 331826,40 zł netto
 1. Wykonawca zaproszony do negocjacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559
Zamówienie zostanie udzielone jednostce zależnej od Zamawiającego, będącej w 100%  na kapitale Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty.
 1. Podstawa prawna:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
 2. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2019 r.                      do 31 grudnia 2019 r.
 3. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 PZP – Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w dniu 10-12-2018 r. pod nr 500295472-N-2018.
Uzasadnienie:
Przepis  art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, dalej ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad ta osoba prawna kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami tej osoby prawnej;
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. A
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (dalej Spółka) spełnia wymogi art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986). Zaproszony do negocjacji Wykonawca, stanowi osobę prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Kontrola ta polega na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami Spółki, przejawiające się w określaniu przez instytucję zamawiającą celów Spółki, a także możliwość zatwierdzania i uchylania celów projektowanych przez Spółkę. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej.
            W celu ustalenia, jaki procent działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedziba w Dźwierzutach, przy ul. Sienkiewicza 19 dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Dźwierzuty wezwano Spółkę do przedłożenia stosownych dokumentów. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp do obliczenia procentu działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został utworzony aktem założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r na podstawie uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXI/267/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r., a swą działalność rozpoczął 1 stycznia 2018 r.
Art. 67 ust. 9 ustawy stanowi, że w przypadku gdy ze względu na utworzenie lub rozpoczęcie działalności przez osobę prawna dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
Z przedstawionej przez Spółkę wiarygodnej prognozy handlowej wynika, że ponad 90% jej działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych Spółce przez Gminę Dźwierzuty. Poprzez zadania „powierzone” rozumie się zadania zlecone w rożnej formie przez Gminę Dźwierzuty. Prognozy handlowe przedstawione przez spółkę przewidują aktywność gospodarczą Spółki opierającą się na bieżącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dźwierzuty, wynikających ze zleceń otrzymywanych od Gminy Dźwierzuty oraz na realizacji jej zadań własnych. Spółka wykonuje zadania Gminy Dźwierzuty w oparciu o majątek należący bezpośrednio do niej lub dzierżawiony od Gminy Dźwierzuty. Do zadań tych należą przede wszystkim: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, remonty i naprawa dróg gminnych, utrzymanie terenów zielonych. Przedstawiona prognoza handlowa wskazuje, że Spółka może zostać określona jako podmiot wewnętrzny Gminy i spełniać będzie wszystkie kryteria tego podmiotu w całym okresie planowanego powierzenia jej odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dźwierzuty.
Ponadto Spółka nie posiada bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, 100 % udziałów spółki należy do Gminy Dźwierzuty. Jako jedyny udziałowiec Gmina odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych oraz obszarów działalności Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r. Akt ten szczegółowo określa przedmiot działalności spółki oraz zadania i kompetencje jej organów. Zgodnie z nim do zadań Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej pełni Wójt Gminy) należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań  zarządu z działalności Spółki i podejmowanie uchwał o podziale zysku i straty; powoływanie uchwał powodujących zmianę struktury kapitałowej Spółki, podejmowanie uchwał o zmianie aktu założycielskiego Spółki, w tym także o przekształceniu, polaczeniu, podziale lub likwidacji Spółki, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzaniem prawem przez Spółkę, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu Spółki.
Wskazane powyżej okoliczności faktyczne wypełniają przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wójt
/-/ Marianna Bogusława Szydlik


 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłBruchwałd Jowita 2018-12-10 15:14:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-12-10 15:14:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-12-11 14:57:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 500295472-N-2018 z dnia 10-12-2018 r. 386.56 KbPlik pdf
2. Opis przedmiotu zamówienia 368.20 KbPlik pdf
3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 217.44 KbPlik pdf
4. Zmiana_Zawiadomienia 220.49 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Dźwierzuty, dnia 10.12.2018 r.

Nasz znak: RI-ZP.271.21.2018
 
Zawiadomienie
o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki


Na podstawie art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuję o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty.
1. Zamawiający: Gmina Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty,
NIP 745-181-20-28, REGON 510743315
Tel. 89 621 12 32 Faks. 89 621 12 33
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych, w granicach administracyjnych Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie. do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, będącej jednocześnie Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Organizacja i przeprowadzenie odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości w ramach „wystawek” - 4 razy do roku.
Rodzaj zamówienia: usługi.
CPV: Kod: 90500000-2, Usługi związane z odpadami;
Kod: 90512000-9, Usługi transportu odpadów;
Kod: 90513100-7, Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 260 996,07 zł netto
 1. Wykonawca zaproszony do negocjacji:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty;
NIP 745-184-92-09, REGON 369134559
Zamówienie zostanie udzielone jednostce zależnej od Zamawiającego, będącej w 100%  na kapitale Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Sienkiewicza 19, 12-120 Dźwierzuty.
 1. Podstawa prawna:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
 2. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: od 1 stycznia 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r.
 3. Informacja o terminie zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 PZP – Ogłoszenie zostało opublikowane dnia 10.12.2018 r. pod numerem 500294686-N-2018.
Uzasadnienie:
Przepis  art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986, dalej ustawa Pzp) stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 1. Zamawiający sprawuje nad ta osoba prawna kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami tej osoby prawnej;
 2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. A
 3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego kapitału prywatnego.
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (dalej Spółka) spełnia wymogi art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986). Zaproszony do negocjacji Wykonawca, stanowi osobę prawną, nad którą Gmina Dźwierzuty sprawuje kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Kontrola ta polega na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarzadzania sprawami Spółki, przejawiające się w określaniu przez instytucję zamawiającą celów Spółki, a także możliwość zatwierdzania i uchylania celów projektowanych przez Spółkę. Celem ww. spółki zgodnie z jej aktem założycielskim jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – Gminy Dźwierzuty, w zakresie usług komunalnych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego, a przedmiotem jej działalności świadczenie usług powszechnie dostępnych w zakresie gospodarki komunalnej.
            W celu ustalenia, jaki procent działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedziba w Dźwierzutach, przy ul. Sienkiewicza 19 dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Dźwierzuty wezwano Spółkę do przedłożenia stosownych dokumentów. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp do obliczenia procentu działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. został utworzony aktem założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r na podstawie uchwały Rady Gminy Dźwierzuty Nr XXXI/267/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 20 grudnia 2017 r., a swą działalność rozpoczął 1 stycznia 2018 r.
Art. 67 ust. 9 ustawy stanowi, że w przypadku gdy ze względu na utworzenie lub rozpoczęcie działalności przez osobę prawna dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
Z przedstawionej przez Spółkę wiarygodnej prognozy handlowej wynika, że ponad 90 % jej działalności dotyczy wykonywania zadań powierzonych Spółce przez Gminę Dźwierzuty. Poprzez zadania „powierzone” rozumie się zadania zlecone w rożnej formie przez Gminę Dźwierzuty. Prognozy handlowe przedstawione przez spółkę przewidują aktywność gospodarczą Spółki opierającą się na bieżącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Dźwierzuty, wynikających ze zleceń otrzymywanych od Gminy Dźwierzuty oraz na realizacji jej zadań własnych. Spółka wykonuje zadania Gminy Dźwierzuty w oparciu o majątek należący bezpośrednio do niej lub dzierżawiony od Gminy Dźwierzuty. Do zadań tych należą przede wszystkim: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedstawiona prognoza handlowa wskazuje, że Spółka może zostać określona jako podmiot wewnętrzny Gminy i spełniać będzie wszystkie kryteria tego podmiotu w całym okresie planowanego powierzenia jej odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dźwierzuty.
Ponadto Spółka nie posiada bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, 100 % udziałów spółki należy do Gminy Dźwierzuty. Jako jedyny udziałowiec Gmina odgrywa decydującą rolę w zakresie celów strategicznych oraz obszarów działalności Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki z dnia 29.12.2017 r. Akt ten szczegółowo określa przedmiot działalności spółki oraz zadania i kompetencje jej organów. Zgodnie z nim do zadań Zgromadzenia Wspólników (którego funkcję na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 o gospodarce komunalnej pełni Wójt Gminy) należy m.in. zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań  zarządu z działalności Spółki i podejmowanie uchwał o podziale zysku i straty; powoływanie uchwał powodujących zmianę struktury kapitałowej Spółki, podejmowanie uchwał o zmianie aktu założycielskiego Spółki, w tym także o przekształceniu, polaczeniu, podziale lub likwidacji Spółki, wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzaniem prawem przez Spółkę, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu Spółki.
Wskazane powyżej okoliczności faktyczne wypełniają przesłanki zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Wójt
/-/ Marianna Bogusława Szydlik


 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłBruchwałd Jowita 2018-12-10 14:47:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2018-12-10 14:47:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-12-10 14:47:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie nr 500294686-N-2018 z dnia 10-12-2018 r. 376.29 KbPlik pdf
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 317.42 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-12-05 13:01:37: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-11-27 13:10:21: Dodano plik SIWZ.pdf
Więcej >>>
2018-11-27 13:10:21: Dodano plik Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf
2018-11-27 13:10:21: Dodano plik formularze_oferowe_edyt.docx
Ogłoszenie nr 653344-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.
Gmina Dźwierzuty: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dźwierzuty, krajowy numer identyfikacyjny 51074331500000, ul. Niepodległości  6 , 12-120   Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 621 12 32, , e-mail zamowienia@ug-dzwierzuty.pl , , faks 89 621 12 33.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminadzwierzuty.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminadzwierzuty.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminadzwierzuty.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę sporządzoną w formie pisemnej należy przesłac za posrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyc osobiście.
Adres:
Urząd Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty
Numer referencyjny: RI-ZP.271.22.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady z terenu Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich do ZGOK Sp. z o. o. w Olsztynie - Regionalnej Instalacji za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. W przypadku awarii instalacji regionalnej lub niemożności przyjmowania odpadów przez instalacje regionalną z innych przyczyn odpady będą przekazywane do instalacji zastępczej obsługującej Region Centralny, wskazanej przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj: a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) prowadzonego przez Wójta Gminy Dźwierzuty. b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez marszałka województwa w zakresie transportu odpadów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa ww. warunek w zakresie potencjału technicznego Wykonawcy: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami: a) pojazdami: 1). co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2). co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 3). jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. b) bazą magazynowo – transportową: położoną na terenie administracyjnym Gminy Dźwierzuty lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Dźwierzuty, na terenie do którego posiada lub będzie posiadał tytuł praw-ny. Baza magazynowo - transportowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dźwierzuty w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) prowadzonego przez marszałka województwa w zakresie transportu odpadów. 3. Wykaz potencjału technicznego (w zakresie wyposażenia zakładu – pojazdy, baza magazynowo- transportowa) dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta winna zawierać: a). Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści załącznika nr 2 do SIWZ. b). Oświadczenia zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do SIWZ; c). Oświadczenia, o których mowa w pp-kcie b dotyczące podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, d). Zobowiązania, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; e). Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; f). Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; g). Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego Informacji z otwarcia ofert przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców (każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych 30,00
Termin płatności faktury 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 8 do SIWZ (projekt umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający NIE przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, pokój nr 7 (parter budynku), w dniu 05.12.2018 roku, godz.9:10. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Data składania ofert:
2018-12-05 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłBruchwałd Jowita 2018-11-27 13:08:00
PublikującyGrzegorz Siemiński 2018-11-27 13:08:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2018-12-05 13:01:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie_o_zamówieniu 397.35 KbPlik pdf
2. SIWZ 999.46 KbPlik pdf
3. formularze_oferowe_edyt. 70.43 KbPlik doc
4. Informacja z otwarcia ofert 364.36 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 20:54:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.