Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Zaproszenie do składania ofert na bankową obsługę budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

ZMIANY:
2017-12-08 08:39:27: Dodano wynik do przetargu
2017-11-27 13:36:25: Dodano plik Formularz oferenta .doc
Załącznik Nr 3 do  
Regulaminu udzielenia zamówień publicznych
do kwoty 30 000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach
 
 
Dźwierzuty, dnia 27.11.2017r.
Znak sprawy: RF.271.3.2017                                                                
 
a/a
 
ZAPROSZENIE do składania ofert
(zapytanie cenowe)

Zaproszenie na podstawie art.4 pkt 8 nie jest objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i art.71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze  zm.).

Zaproszenie  w ramach rozeznania rynku zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2014 Wójta Gminy Dźwierzuty z dnia 22 maja 2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro obowiązującego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach.

GMINA DŹWIERZUTY

12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, tel. 89 621-12-32
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
www.bip.gminadzwierzuty.pl
 
 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:
 
Wybór banku do obsługi budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Dźwierzuty, ul Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, NIP : 745-181-20-28, REGON 510743315.
 
 1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA:
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
 2. Obsługą bankową objęte będą również następujące jednostki organizacyjne Gminy Dźwierzuty:
 
 1. Urząd Gminy w Dźwierzutach,
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach,
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach,
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach,
 5. Szkoła Podstawowa w Linowie,
 6. Szkoła Podstawowa w Rumach,
 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach,
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach.
 
3.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:
 1. prowadzenie i obsługa rachunków bankowych,
 2. oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową,
 3. działalność kredytowa,
 4. bankowość elektroniczna,
 5. zakup pozostałych produktów bankowych.
 
4.   Na usługę prowadzenia i obsługę rachunków bankowych w szczególności składają się następujące czynności bankowe:
 1. otwarcie i prowadzenie istniejących oraz wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych zarówno złotowych
  i walutowych budżetu i jednostek organizacyjnych,
 2. dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat,
 3. dokonywanie wpłat gotówkowych,
 4. dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku zamawiającego na rzecz osób trzecich,
 5. dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów,
 6. realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy,
 7. możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych,
 8. pobór gotówki za pośrednictwem blankietów czekowych.
 
5.   Przez działalność kredytową rozumiemy możliwość uzyskania kredytu obrotowego
w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetowego (w granicach limitu wynikającego z uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Gminy w Dźwierzutach na każdy rok budżetowy) i spłacanego do końca każdego roku budżetowego.
 
6.   Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającego w szczególności:
 1. informacje o operacjach i saldzie,
 2. składanie poleceń przelewu,
 3. dokonywanie lokat,
 4. przeglądanie historii operacji na rachunkach Zamawiającego,
 5. korespondencję z bankiem, możliwość korzystania z kart płatniczych.
 
7.   Pozostałe produkty banku tj. zapewnienie doradztwa kapitałowego i finansowego polegającego w szczególności na:
 1. przekazywaniu wolnych środków na oprocentowane lokaty terminowe,
 2. przeprowadzaniu transakcji zakupu i sprzedaży papierów dłużnych,
 3. pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych bezpośrednio w siedzibie banku,
 4. bieżącym informowaniu o aktualnej ofercie produktowej banku,
 5. pomocy w doborze odpowiednich produktów i usług bankowych w celu optymalizacji wykorzystania i zagospodarowania środków finansowych jednostek,
 6. zapewnieniu stałych kontaktów między Zamawiającym a bankiem,
 7. informacji na bieżąco o wysokości stóp procentowych i kursach walutowych,
 8. bieżącym doradztwie finansowym,
 9. możliwości uzyskania na wniosek Zamawiającego gwarancji bankowej.
 
 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU :
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które :
 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 2. są bankami utworzonymi zgodnie z przepisami prawa polskiego i mają siedzibę w kraju lub na terenie Unii Europejskiej - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1876 ze zm.),
 3. zamawiający uzna warunek określony w pkt 2 za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z art. 36  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1876 ze zm.), lub inny dokument równoważny uprawniający do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
 4. posiadają placówkę na terenie siedziby Gminy Dźwierzuty, tj. w Dźwierzutach lub zapewniają odbiór i dostawę gotówki z/do punktu kasowego w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach, na żądanie zgłoszone przez kasjera lub osobę odpowiedzialną za stan gotówki, nie częściej niż dwa razy w tygodniu (poza dniami wolnymi od pracy: soboty, niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy) na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przewozu środków pieniężnych.
 
 
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 
Cena brutto stanowi  100% ceny.
Na cenę brutto oferty składają się:
 1. koszty obsługi bankowej w okresie trzech lat,
 2. koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym (kredyt roczny do kwoty 600.000 zł, suma prowizji i odsetek).
 
Do kalkulacji kosztów oferty przyjęto następujące założenia:
 
Lp Nazwa Jednostka miary Cena jednostkowa usługi (brutto) Ilość w szt./kwota w zł Sposób wyliczenia ceny łącznej Cena łącznie
1 Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do kwoty 600.000 zł  - odsetki łącznie w okresie 1.01.2018-31.12.2020 = cena łącznie; pobranie 1.01 kwota 600.000 zł, spłata 31.12  600.000 zł, każdego roku Oprocentowanie (WIBOR 3M  na dz. 15.11.2017r.+ marża) 1,73% +……% =…..% Wg wyliczenia wg podanego opisu …………….
2 Prowizja od kredytu (kwota kredytu 600.000 zł x ..% = .. zł  x 3 lata =cena łącznie) % od kwoty kredytu w danym roku …….. % Wg wyliczenia wg podanego opisu …………….
3 Opłata za otwarcie i likwidację rachunku bieżącego zł jednorazowo …….. 8 cena j. x szt. …………….
4 Opłata za otwarcie i likwidację  rachunku pomocniczego zł jednorazowo …….. 20 cena j. x szt. …………….
5 Opłata za otwarcie i likwidację rachunków bankowych w walutach wymienialnych zł jednorazowo …….. 1 cena j. x szt. …………….
6 Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego (w tym: sporządzanie i dostarczanie wyciągów) zł miesięcznie …….. 8 cena j. x ilość x 36 m-cy …………….
7 Opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego (w tym: sporządzanie i dostarczanie wyciągów) zł miesięcznie …….. 20 cena j. x ilość x 36 m-cy …………….
8 Opłata za prowadzenie rachunków bankowych w walutach wymienialnych (w tym sporządzanie i dostarczanie wyciągów) zł miesięcznie …….. 1 cena j. x ilość x 36 m-cy …………….
9 Wyciąg sporządzany na życzenie posiadacza rachunku (pomocniczego, podstawowego)  zł za 1 szt. …….. 1 cena j. x szt. …………….
10 Wyciąg sporządzany na życzenie posiadacza rachunku walutowego  zł za 1 szt. …….. 1 cena j. x szt. …………….
11 Opłata za realizację zleceń płatniczych w formie papierowej  w sieci banku posiadacza rachunku (przelew tradycyjny) zł za przelew …….. 330 cena j. x szt. …………….
12 Opłata za realizację zleceń płatniczych za pośrednictwem drogi elektronicznej w sieci banku posiadacza rachunku zł za przelew …….. 3 225 cena j. x szt. …………….
13 Opłata za realizację zleceń płatniczych w formie papierowej  na rachunki prowadzone w innych bankach zł za przelew …….. 1 323 cena j. x szt. …………….
14 Opłata za realizacje zleceń płatniczych składanych za pośrednictwem drogi elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach zł za przelew …….. 58 638 cena j. x szt. …………….
15 Prowizja od wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki posiadacza rachunku % od kwoty wpłat …….. 1 720 520 % x kwota …………….
16 Prowizja od wypłat gotówkowych z wszystkich rachunków posiadacza rachunku % od kwoty wpłat …….. 694 857 % x kwota …………….
17 Opłata za wydanie czeków gotówkowych (za jeden czek) zł za 1 szt. …….. 243 cena j. x szt. …………….
18 Opłata za realizację zlecenia stałego dotyczącego spłaty udzielonego kredytu zł za 1 zlecenie …….. 2 cena j. x szt. …………….
19 Opłata za realizację zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS zł za 1 zlecenie …….. 2 cena j. x szt. …………….
20 Opłata za realizację zlecenia stałego na rachunki prowadzone w innym banku zł za 1 zlecenie …….. 2 cena j. x szt. …………….
21 Opłata za instalację systemu elektronicznego zł jednorazowo …….. 3 cena j. x szt. …………….
22 Opłata za udostępnienie systemu elektronicznego (abonament miesięczny) zł miesięcznie …….. 3 cena j. x szt. x 36 m-cy …………….
23 Opłata za korzystanie z karty chipowej zł za 1 szt. …….. 11 cena j. x szt. …………….
24 Opłata za korzystanie z tokena zł za 1 szt. …….. 3 cena j. x szt. …………….
25 Inne opłaty (wyszczególnić za co) - ……..      
Razem koszty: PLN   …………….
 
Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia:
 
 1. Wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunek Posiadacza przez inkasentów z tytułu zainkasowanych kwot podatków i opłat lokalnych, w tym opłat za odpady komunalne, wolne będą od opłat bankowych.
 2. Koszt uzyskania kredytu w rachunku bieżącym:     
 1. prowizja od udzielonego kredytu rocznego - % od wartości kredytu, liczona odrębnie w każdym z lat 2018-2020,
 2. marża bankowa w pkt %, jest to marża, która jest dodana do zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego, obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane. Marża jest stała w całym okresie kredytowania. Wysokość stawki WIBOR, dla terminu 3 miesięcznego ustalana jest jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca. Stawka obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca,
 3. sposób pobierania odsetek: odsetki od wykorzystanego kredytu płatne są miesięcznie, ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 31.01.2018r., do dnia 31.12.2020r.     
 
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 
 1. koszty obsługi bankowej w okresie trzech lat – 90%,
 2. koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym (kredyt roczny do kwoty 600.000 zł, suma prowizji i odsetek) – 10%.
 
 1. Oferta najkorzystniejsza w zakresie kosztów obsługi za okres 2018-2020, otrzymuje 90 pkt (x1). Pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów według następującego wzoru:
(C min / Cn) x 90 pkt = PN
Oznaczenia:
X1 = ocena za wysokość kosztów obsługi bankowej
PN – ilość pkt. badanej oferty
C min – cena najniższej oferty
C n – cena badanej oferty
 
 1. Oferta najkorzystniejsza w zakresie kosztów kredytu w rachunku bieżącym otrzymuje 10 pkt (x2). Pozostałe oferty otrzymują punkty według następującego wzoru:
(C min / Cn) x 10 pkt = PN
Oznaczenia:
X2 = ocena za wysokość kosztów obsługi kredytu w rachunku bieżącym
PN – ilość pkt. badanej oferty
C min – cena najniższej oferty
C n – cena badanej oferty
 
Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów.
 
Ocena końcowa danej oferty wyliczona zostanie według wzoru:
X = x1 + x2
 
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
Rozpoczęcie – od 01.01.2018 r.
Zakończenie – do 31.12.2020 r.
 
Forma składania ofert:  według załączonego formularza oferenta, w języku polskim.
 
Miejsce składania ofert:
Ofertę można złożyć w formie pisemnej:
 • przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Gminy w Dźwierzutach, 12-120 Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6,
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail info@ug-dzwierzuty.pl, skan podpisanej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Dźwierzutach, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu : poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.
 
Termin składania ofert:
 
Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2017 r. do godz. 10.00
 
 1. Oferta winna zawierać :
 1. formularz oferenta,
 2. dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w cz. II  pkt 3.
 1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. Dokumenty załączone do oferty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 2. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, koperta zewnętrzna powinna być opatrzona tytułem zadania: „Oferta bankowej obsługi budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
 3. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w temacie wiadomości należy wpisać :  „Oferta bankowej obsługi budżetu Gminy Dźwierzuty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
 
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniona jest Pani Agata Urbańska  – Skarbnik Gminy -  tel. 89/621-04-02.    
 
 
 
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
 
 

Data składania ofert:
2017-12-06 10:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłUrbańska Agata 2017-11-27 13:26:00
PublikującyKrzysztof Kołakowski 2017-11-27 13:26:00
Modyfikował(a) Krzysztof Kołakowski 2017-12-08 08:39:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferenta 82.50 KbPlik doc

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 20:50:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.