Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIV/283/17
Uchwała Nr XXXIV/283/17
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 20 grudnia 2017r. 

 

w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Dźwierzuty na 2018 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
Dochody budżetu gminy w wysokości  33 657 674,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:  
dochody bieżące w wysokości          27 189 156,50 zł,
dochody majątkowe w wysokości      6 468 518,47 zł.
 
§ 2
 
 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  34 485 451,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:      
wydatki bieżące w wysokości        25 576 617,05 zł,
wydatki majątkowe w wysokości     8 908 834,45 zł.
 
 1. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości  8 276 545,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
  z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości  7 033 104,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją :
 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r., stanowią załącznik nr 5,
 2. zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., stanowią załącznik nr 6.
 
§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 827 776,53 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 
§ 4
Przychody budżetu w kwocie  2 250 530,02 zł, rozchody w wysokości  1 422 753,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  600 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie  827 776,53  zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  w kwocie  1 422 753,49 zł.
 
§ 6
Ustala się dochody w kwocie  115 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie  115 000,00 zł, w tym na:
 1. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie  108 000,00 zł,
 2. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie  7 000,00 zł.
 
§ 7
Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.):
 1. dochody w wysokości 6 399,00 zł,
 2. wydatki w wysokości  6 399,00 zł.
 
§ 8
Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art.6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.) :
 1. dochody w wysokości  602 700,00 zł,
 2. wydatki w wysokości 755 111,66 zł.
 
§ 9
Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 377 306,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę  377 306,11 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
§ 10
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku, stanowi załącznik nr 9.
 
§ 11
 1. Rezerwa ogólna 37 800,00 zł.
 2. Rezerwa celowa wynosi 83 800,00 zł – z przeznaczeniem na zarzadzanie kryzysowe.
 
§ 12
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy
  o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 1. przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu,
 2. przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych, w granicach tego samego działu wydatków,
 3. przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 1. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
  w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 2. zaciągania zobowiązań:
 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku,
 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.
 
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Arkadiusz Aleksander Nosek

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 1 Plik xls 74.00 KB
Objaśnienia do uchwały budżetu na 2018 Plik doc 127.00 KB
Załączniki Nr 3 - 9 do uchwały Plik xls 161.50 KB
Załącznik nr 2 Plik xls 249.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAgata Urbańska - Skarbnik Gminy2017-12-20
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-20 07:39
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2017-12-22 07:40
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 19:27:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.