Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr XXXIX/342/18
Uchwała Nr XXXIX/342/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dźwierzuty jako partnera do wspólnej realizacji z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie – partnerem wiodącym projektu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dźwierzuty jako partnera, do wspólnej realizacji z  Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie – partnerem wiodącym projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.01: Aktywne włączenie, w tym z myślą  o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. 
 
§2
 
Na realizację projektu, o którym mowa w § 1 w części dotyczącej zadań realizowanych przez  Gminę Dźwierzuty jako partnera projektu, zostaną zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na 2018 r.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek
 
 
UZASADNIENIE
 
Projekt pod nazwą  ,,Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Dźwierzuty” będzie realizowany od                  01-08-2018 do 31-07-2019. W projekcie będzie uczestniczyć 23 osoby – z tego: 17 kobiet                        i 6 mężczyzn. Całkowity koszt projektu wynosi 413 982,95 zł – w tym wkład własny wynosi:  20 700,00 zł ( 4 600,00 zł w 2018 r. i 16 100,00 zł w 2019 r.). Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 23 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lata, zamieszkałych na terenie gminy Dźwierzuty, w tym osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, poprzez objęcie  ich w okresie od 01-08-2018 r. Do 31-07-2019 r. usługami aktywnej integracji społecznej i edukacyjnej, prowadzącymi do podjęcia zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników (5 osób).
W ramach projektu będą następujące zadania: indywidualna ścieżka reintegracji, indywidualne zajęcia aktywizujące, grupowe zajęcia aktywizujące.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-06-28
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:43
Modyfikacja Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-06-28 09:44
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 listopada 2018r. 20:14:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.