Urząd Gminy w Dźwierzutach
bip.gov.pl
Uchwała Nr IIN/359/18
Uchwała Nr IIN/359/18
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 07 września 2018 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 1 ust. 1, art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 5la ust. 1, art. 5lb ust. 1 i art. 51c ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.   w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.)   Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1

 
Uchwala się Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IIN/359/18
Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 07 września 2018 r.


STATUT
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W DŹWIERZUTACH

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach, zwany w skrócie „ŚDS”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Dźwierzuty.
 2. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest miejscowość Dźwierzuty, Gmina Dźwierzuty.
 
§2
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r.   poz. 1260 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.);
 7. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542);
 8. niniejszego statutu;
 9. innych ustaw.
§ 3
 
ŚDS zostanie wyposażony w mienie niezbędne do jego funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.
§ 4
 
ŚDS używa prostokątnej pieczęci zawierającej jego pełną nazwę, adres, numer telefonu/faxu.
 
§ 5
 
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ma zasięg lokalny i obejmuje swoim zasięgiem działania Gminę Dźwierzuty.
 2. Uczestnikami zajęć prowadzonych w ŚDS są osoby pełnoletnie obojga płci zamieszkałe na terenie Gminy Dźwierzuty.
 3. Uczestnikami zajęć mogą być również mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS.
 
§ 6
 
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle chorych psychicznie (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B)                              i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), nie wymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym                          i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.
 2. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem działalności ŚDS jest integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.
 
§7
 
 1. ŚDS jest jednostką pobytu dziennego, w której osoby przebywają od poniedziałku do piątku. Godziny pracy ŚDS określa Regulamin Organizacyjny.
 2. Pobyt w ŚDS przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
 3. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
 
ROZDZIAŁ II.
CEL I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 
§8
Celem działalności ŚDS jest:
 1. utrzymanie uczestników w ich naturalnym środowisku oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 2. reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich,
 3. dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich czynne i aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym w lokalnym środowisku,
 4. prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez użytkowników poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego  i terapeutycznego,
 5. rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności wykonywanych czynności dnia codziennego, celem zapobiegania nawrotom społecznej dekompensacji.
 
 §9
 
 1. W zakresie realizacji powyższych celów ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych, lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów oraz zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, w szczególności poprzez:
 1. zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu i opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych i zdrowotnych,
 2. zapewnienie oparcia społecznego,
 3. prowadzenie zajęć wspierająco - aktywizujących, a w szczególności treningów funkcjonowania w codziennym życiu oraz treningów umiejętności interpersonalnych,
 4. rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego uczestników,
 5. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 6. zabezpieczenie posiłków uczestnikom w ramach treningu kulinarnego,
 7. działania służące integracji ze społeczeństwem,
 8. korzystanie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
 9. terapię ruchową,
 10. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 11. terapię zajęciową dostosowaną do indywidualnych możliwości, potrzeb oraz zainteresowań,
 12. inne formy działalności sprzyjające realizacji indywidualnych planów wspierająco- aktywizujących.
 1. W celu realizacji w/w zadań ŚDS oraz jego pracownicy współpracują z rodzinami, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury, sportu i organizacjami kulturalno- rozrywkowymi oraz placówkami oświatowymi.
 2. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.
ROZDZIAŁ III.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 
§ 10
 
 1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik, wobec którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Dźwierzuty.
 2. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zatrudnia, niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS osoby, które posiadają kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. Wobec pracowników ŚDS czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Kierownik.
 3. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz  i ponosi odpowiedzialność za jej działalność. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika ŚDS należy w szczególności:
 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy ŚDS i dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad wykonywaniem zadań przez ŚDS,
 3. prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej efektywne wykonywanie powierzonych zadań,
 4. zarządzanie mieniem i reprezentowanie ŚDS na zewnątrz,
 5. składanie oświadczeń woli w oparciu o udzielone pełnomocnictwa, w tym zawieranie umów cywilno-prawnych,
 6. odpowiedzialność za opracowanie oraz realizację planów finansowo-rzeczowych,
 7. przestrzeganie dyscypliny finansowej i prawa zamówień publicznych,
 8. występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.
 1. Wewnętrzną organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy określają Regulamin Organizacyjny oraz program działalności i plany pracy na każdy rok, opracowane przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim                           i zatwierdzone przez Wójta Gminy Dźwierzuty.
ROZDZIAŁ IV.
GOSPODARKA FINANSOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 
§ 11
 
 1. ŚDS jest jednostką budżetową gminy Dźwierzuty finansowaną za jej pośrednictwem ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, w oparciu     o zasady określone w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 2. ŚDS w Dźwierzutach posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 3. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetu, opracowany przez Dyrektora ŚDS.
 
§ 12
 
Źródłami dochodów budżetu realizowanego przez ŚDS w Dźwierzutach są środki uzyskane z:
 1. budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 2. budżetu Gminy Dźwierzuty,
 3. programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,
 4. innych źródeł, w tym darowizny.
 
ROZDZIAŁ V.
NADZÓR I KONTROLA
 
§ 13
 
 1. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Wójt Gminy Dźwierzuty.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 14
 
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu stosuje się przepisy wymienione w § 2.
 
§15
 
 1. Statut ŚDS nadaje Rada Gminy Dźwierzuty.
 2. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalania.

 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Dźwierzutach
WytworzyłAnna Dudzińska - Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy2018-09-07
Publikujący Krzysztof Kołakowski - Administrator BIP 2018-09-10 09:12
Urząd Gminy w Dźwierzutach
Urząd Gminy w Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty , tel. (89) 621-12-32 , e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl
zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2018r. 20:56:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.